นางสาวสุรางค์ เปรื่องเดช

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ

ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา:
    • ปริญาโท / 1
    • ปริญาโท / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเฉียบพลัน

ความเชี่ยวชาญ:
    • การพยาบาลอายุรศาสตร (ระบบหัวใจและหลอดเลือด)

จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 0 ปี

ความเชี่ยวชาญอื่น:

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ: 1.สอนการพยาบาลอายุรศาสตร ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 2.เป็นวิทยากรทางการพยาบาลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:

โทรศัพท์:

อีเมล์: prung1954@hotmail.com