ดร.กุลธิดา พานิชกุล

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ

ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา:
    • ปริญาเอก / 4
    • ปริญาเอก / Ph.D.(Nursing)

ความเชี่ยวชาญ:
    • การส่งเสริมการออกกำลังกาย และการพยาบาลโรคเรื้อรัง

จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 0 ปี

ความเชี่ยวชาญอื่น:

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ: - สอน วิจัยและเป็นวิทยากรทางด้าน Physical activity และการพยาบาลโรค เรื้อรัง

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:

โทรศัพท์:

อีเมล์: Kpanid1@hotmail.com