ดร.ทัศนีย์ เกรินกุลธร

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ

ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา:
    • ปริญาเอก / 2
    • ปริญาเอก / พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ:

จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 0 ปี

ความเชี่ยวชาญอื่น:

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ: 1.สอนและวิจัยด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ 2.สอนและวิจัยด้านการจัดการเรียนการ สอน EBN 3.เป็นวิทยากร EBN และการพยาบาล โรคหลอดเลือดสมอง

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:

โทรศัพท์:

อีเมล์: K_tassanee@hotmail.com