เรื่อง ผู้วิจัย เอกสาร
ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือกสมองในผู้สูงอายุกุล่มเสี่ยง ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี วิยะการ วิยะการ 2013080521483002.pdf
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ดร.กุลธิดา กุลธิดา 2013080609261002.pdf
รายงานการสังเคราะห์ความรู้ เรื่องการส่งเสริมป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยง ในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (Promotion and Prevention Risk Fisk Factors Leading to Stroke Disease) ดร.กุลธิดา กุลธิดา  
การพยาบาลผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน สุรางค์ สุรางค์  
การถอดบทเรียน เรื่อง ความสำเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เครือข่ายภาคกลาง ๒ ปีงบประมาณ 2558 พนิตนาฏ พนิตนาฏ 2015090807460102.pdf