• ภาพการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล โรคหลอดเลือดสมองโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ภาพการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล โรคหลอดเลือดสมองโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
  • ภาพกิจกรรม การไปศึกษาดูงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล โรคหลอดเลือดสมองโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ภาพกิจกรรม การไปศึกษาดูงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล โรคหลอดเลือดสมองโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

  • นางสาวสุรางค์ เปรื่องเดช

    Expert: การพยาบาลอายุรศาสตร (ระบบหัวใจและหลอดเลือด)

  • ดร.กุลธิดา พานิชกุล

    Expert: การส่งเสริมการออกกำลังกาย และการพยาบาลโรคเรื้อรัง
ผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุด

การพยาบาลผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน

รายละเอียด >>


การถอดบทเรียน เรื่อง ความสำเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เครือข่ายภาคกลาง ๒ ปีงบประมาณ 2558

รายละเอียด >>


รายงานการสังเคราะห์ความรู้ เรื่องการส่งเสริมป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยง ในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (Promotion and Prevention Risk Fisk Factors Leading to Stroke Disease)

รายละเอียด >>


ระเบียบ ข้อบังคับสมาคมฯ ดาวน์โหลดใบสมัคร สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ติดต่อสมาคมฯ

ข่าวสารจากวิทยาลัยอื่น

งานวิจัยจากวิทยาลัยอื่น

ผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์ จากวิทยาลัยอื่น