• ภาพการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล โรคหลอดเลือดสมองโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ภาพการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล โรคหลอดเลือดสมองโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
  • ภาพกิจกรรม การไปศึกษาดูงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล โรคหลอดเลือดสมองโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ภาพกิจกรรม การไปศึกษาดูงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล โรคหลอดเลือดสมองโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

  • นางสาวสุรางค์ เปรื่องเดช

    Expert: การพยาบาลอายุรศาสตร (ระบบหัวใจและหลอดเลือด)

  • ดร.กุลธิดา พานิชกุล

    Expert: การส่งเสริมการออกกำลังกาย และการพยาบาลโรคเรื้อรัง
ผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุด

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

รายละเอียด >>


ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือกสมองในผู้สูงอายุกุล่มเสี่ยง ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

รายละเอียด >>


การพยาบาลผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน

รายละเอียด >>


ระเบียบ ข้อบังคับสมาคมฯ ดาวน์โหลดใบสมัคร สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ติดต่อสมาคมฯ

ข่าวสารจากวิทยาลัยอื่น

งานวิจัยจากวิทยาลัยอื่น

ผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์ จากวิทยาลัยอื่น