ภาพการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล โรคหลอดเลือดสมองโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

26 เมษายน 2555  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
 

ภาพการประกวดออกแบบสัญลักษณ์

ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล โรคหลอดเลือดสมองโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์


ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

รางวัลชนะเลิศมี 2 คน ได้แก่ 

1. นายทวี ศิลารักษ์  2.  นายอนุสรณ์ พราหมณ์หิรัญ